FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Pin It

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

2309022
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2602
3137
13083
1981763
56182
57730
2309022

Your IP: 3.236.214.224
Server Time: 2021-06-24 18:26:39
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธนพร ศุภโชคภคปัญญา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธนพร ศุภโชคภคปัญญา 9 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #78

  • doungma
  • รูปประจำตัวของ doungma
  • ออฟไลน์
  • Junior Boarder
  • จำนวนโพสต์: 25
  • พลังน้ำใจ: 0
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมแสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ศึกษา นางธนพร ศุภโชคภคปัญญา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปีที่ศึกษา 2561
บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมแสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล วัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมแสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมแสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล วัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมจำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมแสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมแสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 26 แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมแสนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมแสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) สถิติที่แบบไม่อิสระ (t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมแสนสนุก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ( ) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( ) เท่ากับ 88.17/88.33 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ( =20.53, =4.59) หลังเรียน ( =26.50, =3.56) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมแสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ( =4.11, =0.69)
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
  • หน้าที่:
  • 1
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.170 วินาที