ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 1/2

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3